MENU
GALERIA SPRZ�T CZ�ONKOWIE Powr�t do strony g��wnej

OSP Czarnochowice

Jednostka Ratowniczo - Ga�nicza wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga�niczegoJednostka wpisana do krajowego systemu Ratownictwa Ga�niczego Czarnochowice to jedna z bardziej pr�nych podkrakowskich miejscowo�ci. Od pocz�tku XX wieku mo�na zaobserwowa� niezwyk�y wprost rozw�j kulturalny i spo�eczny tego terenu.W latach 2001-02 w czynie spo�ecznym wybudowali przy remizie gara� ( prace oszacowano na blisko 30 tys. z�), a wkr�tce mogli si� cieszy� z ci�kiego samochodu bojowego Magirus, zakupionego g��wnie ze �rodk�w so�ectwa. Nowy nabytek w znaczny spos�b przyczyni� si� do mobilno�ci tutejszych druh�w. W chwili obecnej stra� dysponuje dwoma samochodami tej marki. Pierwszy, zakupiony ze �rodk�w w�asnych Czarnochowic, uzyskanych ze sprzeda�y dzia�ki wiejskiej pochodzi z 1974 roku, a w jednostce s�u�y od 2001 roku. Drugi, kt�rego zakup pokry� bud�et gminny, wyprodukowany zosta� w 1982 roku, a na stan OSP zosta� przyj�ty w 2005 roku. Oba pojazdy przywieziono z Niemiec. 4 czerwca 2005 roku obchodzono 100-lecie istnienia stra�y po�arnej w Czarnochowicach. Podczas uroczysto�ci po�wi�cono drugi z pozyskanych samochod�w, a w dow�d pi�knej historii, oraz wspania�ej tradycji, jednostka zosta�a odznaczona Z�otym Medalem "Zas�u�ony dla po�arnictwa". Dru�yna reprezentuj�ca stra� bierze udzia� w organizowanych od 2005 roku halowych mistrzostwach jednostek OSP Miasta i Gminy Wieliczka w pi�ce no�nej. G��wnym celem tych rozgrywek pozyskanie m�odzie�y do dzia�alno�ci w OSP, nie bez znaczenia jest integracja �rodowiska stra�ak�w. Pomys�odawc� oraz organizatorem rozgrywek jest kierownik Zespo�u Zarz�dzania Kryzysowego Urz�du Miasta i Gminy Wieliczka - Romuald Hrabia. W pierwszym turnieju , w 2005 roku dru�yna z Czarnochowic zaj�a II miejsce,ulegaj�c tylko kolegom z Grajowa. Rok p�niej zesp� by� ju� najlepszym ko�cz�c rozgrywki z kompletem zwyci�stw.

Leading Cloud Surveillance, Recording and Storage service; IP camera live viewing

Leading Enterprise Cloud IT Service; cloud file server, FTP Hosting, Online Storage, Backup and Sharing

Powered by FirstCloudIT.com, a division of DriveHQ, the leading Cloud IT and Cloud Surveillance Service provider since 2003.